Svet zavoda II. Osnovne šole Žalec, na podlagi  58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in sklepa 3. redne seje sveta zavoda II. Osnovne šole, z dne, 27. 9. 2022,

razpisuje delovno mesto

ravnatelja (m/ž)

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – Odl. US: U-I-269/12-24 in 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – Zvaj, v nadaljnjem besedilu: ZOFVI), (123/21, 172/21, 207/21 in 105/22 – ZZNŠPP) in 84. členom Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 38/16, 27/17, 23/20 in 91/20).

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Predvideni začetek dela je 1. 9. 2023. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja za polni delovni čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:

 • dokazilo o izobrazbi,
 • dokazilo o pridobljenem nazivu,
 • dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
 • dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (oziroma si ga pridobi najpozneje v letu dni po začetku mandata, sicer mu preneha mandat po zakonu),
 • opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
 • potrdilo iz Kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, da kandidat ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ne sme biti starejše od 30 dni (podlaga 107. a čl. ZOFVI)
 • potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni (podlaga 84. čl. KZ-1),
 • potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
 • program vodenja zavoda za mandatno obdobje od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2028,
 • kratek življenjepis (zaželjen),
 • izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja.

Pošljite v zaprti ovojnici do vključno, 30. 1. 2023, na naslov: Svet zavoda II. OŠ Žalec, Šilihova 1, 3310 Žalec, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – Ne odpiraj«.

Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka razpisa s priporočeno pošiljko oddana na pošto, to je 30. 1. 2023.

Dokazila o izpolnjevanju razpisanih pogojev morajo biti originalna ali overjene kopije originalov.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.

Uporabljeni izrazi zapisani v moški spolni slovnični obliki so uporabljeni za ženske in moške.

sveta zavoda II. OŠ Žalec

(Skupno 69 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost