Opravljanje dela kot mobilni specialni pedagog obsega ure dodatne strokovne pomoči (DSP), ki ne sodijo v obvezni program niti v razširjeni program osnovne šole ali vrtca. So posebna pravica, ki je otroku oz. učencu določena z odločbo. Način izvedbe je treba opredeliti z individualnim načrtom v skladu z zakonom. Zaželeno je, da se DSP izvaja v času pouka, izjemoma pa se zaradi narave pomoči in njene organizacije izvaja tudi izven časa pouka na drugače organiziran način. V izobraževalni program osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo so usmerjeni otroci, za katere komisije za usmerjanje ocenijo, da imajo takšne razvojne in učne zmožnosti, da bodo s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo predvidoma dosegli vsaj minimalne cilje oz. standarde znanja, določene v učnih načrtih za vse predmete v predmetniku osnovne šole za razred, v katerega se vključuje otrok s posebnimi potrebami (Vir: Navodila za izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za devetletno osnovno šolo, 2003).

Delo specialnega pedagoga – defektologa

Specialni pedagog je usposobljen za načrtovanje, organiziranje, izvajanje in vodenje različnih oblik vzgojno izobraževalnega, rehabilitacijskega, preventivnega, vzgojno-kompenzacijskega ter svetovalnega dela s posamezniki in za svetovanje strokovnim delavcem ter staršem. Je svetovalec, koordinator različnih oblik pomoči, ki neposredno tudi sam obravnava posameznega otroka in skuša z različnimi metodami, tehnikami doseči, da bo učenec kompenziral težave v razvoju in pri učenju. Učiteljem svetuje, kako naj prilagodijo učni proces in preverjanje ter ocenjevanje specifičnim potrebam učenca.

Delo specialnega pedagoga obsega:

  1. prepoznavanje učencev z učnimi težavami,
  2. prepoznavanje narave težav in pogojev, s katerimi učenec doseže najboljše rezultate,
  3. izbiranje specifičnih metod dela in pomoči, s katerimi bo učenec kompenziral svoje primanjkljaje in razvijal močna področja,
  4. neposredno delo z učenci z učnimi težavami,
  5. sodelovanje s starši,
  6. sodelovanje z učitelji,
  7. sodelovanje s šolsko svetovalno službo,
  8. pripravo individualiziranega programa,
  9. svetovanje staršem in učiteljem.

Pri prvi obravnavi specialni pedagog oceni raven razvojnih ali učnih dosežkov pri otroku. S posebnimi postopki izdela diagnostično oceno o otroku in izbere specifične metode in pomoči, da bo učenec lahko obvladal šolske spretnosti in dosegal zastavljene cilje. Pripravi program vaj za korekcijo šibkih funkcij s poudarkom na otrokovih močnih področjih.
Pomembno je, da sodeluje s starši in jim predstavi, kaj njihov otrok resnično zmore in kako se mora učiti (prikaz načina učenja doma, spodbujanja, poučevanja, spreminjanja vedenja). Otrokom smo v oporo, dajemo jim občutek varnosti in uravnotežimo njihovo samopodobo, ki je zaradi ponavljajočih neuspehov izjemno slaba. V šolskem in širšem okolju razvijamo pozitiven  odnos do otroka s posebnimi potrebami in do njegovih primanjkljajev.

 

(Skupno 584 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost